Fagområder

Ofte gennemføres borgerhøringer og -møder forud for vedtagelse af en plan eller gennemførelsen af et projekt. Via Trafik bistår gerne med trafikfaglig ekspertise, processtyring og præsentationer, ligesom vi også samler op på input og inkorporerer de lokale ønsker i projektet efter aftale med bygherre.

Via Trafik kan varetage alle busfremkommelighedsprojektets faser fra busplanlægning og dispositionsforslag til anlæg. Opgavetyper

Det giver flere cyklister øget sundhed og mindre trængsel på vejene, blandt andet ved skolerne om morgenen. Via Trafik arbejder med cykeltrafik i alle aspekter fra idéstadie til udførelse. Vi rådgiver både ved gængse løsninger og ved udvikling af nye idéer. Opgavetyper

Byudvikling med nye veje, støjvolde, omlægning af trafik og veje med tilføjelse af fx cykelsti, terminaler eller andet ændrer omgivelserne. Dermed opstår nye muligheder for bl.a. rekreative funktioner, fx med terrænregulering, begrønning, aptering (legeredskaber, affaldskurve, cykelparkering og bænke m.v.). 

Mobilitetsplanlægning - også kaldet Mobility Management - handler om at gøre det let og attraktivt at bruge bilen mere fornuftigt, kombinere forskellige transportformer eller skifte bilen helt ud med kollektiv trafik eller cykling og gang på de korte ture....

Via Trafik har lang erfaring med parkeringsplanlægning og uformning af mange store parkeringsanlæg i ind- og udland - fra fastlæggelsen af den overordnede struktur til detaljeløsninger....

Via Trafik har stor erfaring i at indarbejde tilgængelighed i vej- og landskabsprojekter....

Trafikanalyser kan fortælle hvor meget trafik, der kører på en vejstrækning eller i et kryds, hvor mange der kører for stærkt, eller hvilket transportmiddel, der anvendes til bestemte rejsemål mm....

Trafikken påvirker i høj grad borgernes livskvalitet og er ofte til debat i forbindelse med eksisterende og nye veje samt ved projekter for butikscentre, boligområder, industri og andet, der skaber trafik....

Via Trafik  udfører trafikmodeller, trafiksimulering, fremkommelighedsanalyser og tester ændringer i trafikmængder, vejgeometri og signalanlæg....

Ofte er det offentlige myndigheder, der benytter trafikplaner i forbindelse med byudvikling eller byplanlægning, men også større private organisationer og lign. kan have gavn af trafikplaner....

Forbedringer af trafiksikkerhed og tryghed vil udover de åbenlyse menneskelige gevinster have store økonomiske gevinster for samfundet....

Via Trafik er certificeret til beregning af trafik- og togstøj. Vi udfører støjberegninger til VVM, kommune- og lokalplaner, trafik- og miljøhandlingsplaner, og når der byudvikles med nye veje, boliger og butikscentre.   Opgavetyper

Indretningen af arealer for busser, taxa, cykler, parkeringspladser og kollektive passagerer skal koordineres nøje og tilpasses de lokale forhold. ...

Trafiktællinger kan bruges til transport- og trafikplanlægning, vejdimensionering og -projektering i forbindelse med byudvikling og dimensionering af p-anlæg. Data fra trafiktællinger og -registreringer bruges også til trafikmodellering....

Vi skitserer og projekterer på bygherres ønsker og træffer de bedste valg med henblik på sikker og tryg trafik samt tilgængelighed for alle. Det sker ofte i respektfuld dialog med brugere og interessenter, hvilket er en forudsætning for holdbare og driftsvenlige løsninger....