Trafikmodeller

Trafikmodeller er et uundværligt redskab i trafikplanlægning.
Via Trafik  udfører trafikmodeller, trafiksimulering, fremkommelighedsanalyser og tester ændringer i trafikmængder, vejgeometri og signalanlæg.
 
En trafikmodel åbner mulighed for at analysere trafikbelastninger på komplekse vejnet som følge af den generelle trafikudvikling og konkrete byudviklingsprojekter.
 
Via Trafik anvender programmet VISUM til opbygning af trafikmodeller, som beskriver trafikken indenfor et afgrænset geografisk område (fx en kommune), der opdeles i et passende antal zoner.
 
Trafikkens rutevalg modelleres på basis af vejnettets udformning, hastigheder, forsinkelser mv.
 
Som grundlag for modellen indgår typisk trafiktællinger, tur-rater og byplan-data. Vi benytter mikrosimuleringsprogrammet VISSIM, der kan gengive trafikken i 1:1. Det er særlig brugbart til fremkommeligheds- og kapacitetsanalyser.
 
I VISSIM er det muligt at præsentere et projekt eller en opgave i 3D, der viser trafikkes bevægelser og fodgængere i et defineret miljø med eksisterende bygninger mv. Værktøjet giver optimal mulighed for, at personer uden indgående kendskab til trafikplanlægning og fagsprog, kan forholde sig til de komplekse trafikale problemstillinger i en konkret udformning. - Og det er brugbart blandt beslutningstagere.
 
VISSIM kan give resultater som: kølængder, rejsetider, trafikmængder, forsinkelser, antal stop, hastighedsmålinger og meget mere.
 

Opgavetyper

 • Trafikmodel af alle veje i en hel kommune eller af mindre enheder til vurderinger af trafikudviklingen som følge af byudvikling med fx udbygning af butikscentre, bolig- og erhvervsområder og nye veje
 • Trafikmodel over vejnettet for tung trafik til vurdering af lastbilers ruter ved ændringer i vejnettet
 • Trafikmodel til vurderinger af konsekvenser ved ensretninger og/eller lukning af veje og krydsombygninger
 • Trafikmodel af et større område eller by til beregning af effekten af en ny omfartsvej og aflastning af tidligere bygennemfart og det øvrige influensvejnet
 • Konsekvensberegninger ved ny vejstruktur som fx uheld og forsinkelser
 • Miljømæssige beregninger af emissioner og koncentrationer af luftforurenende stoffer, fx til CO2-regnskab
 • 3D-visualiseringer og film af trafikscenarier

 

Klassiske undersøgelser
 • Prioritering og fremkommelighed for busser og andre kollektive transportformer.
 • Kapacitetsvurderinger i kryds og vejnet
 • Parkeringspladser
 • Stationsområder
 • Fodgængersimulering
 • Betalingsanlæg
 • Større ændringer i trafik og vejanlæg

3D model, trafiksimulering af kryds, Dynamovej, København. Via Trafik.

Kontaktperson

Trafikplanlægger
Tlf.: 48 20 59 30