Trafikstøj

Via Trafik udfører støjberegninger til VVM analyser, kommune- og lokalplaner og meget mere...
Via Trafik er certificeret til beregning af trafik- og togstøj.
Vi udfører støjberegninger til VVM, kommune- og lokalplaner, trafik- og miljøhandlingsplaner, og når der byudvikles med nye veje, boliger og butikscentre.
 

Opgavetyper

  • Beregning af trafikstøj og togstøj med gældende støjmodel Nord2000 (lden) i programmet SoundPLAN
  • Punktberegninger af støjniveauet på udvalgte steder og højder som fx på vinduesfacader i 1,5 m højde eller på terrassen foran huset
  • Konturkort som viser støjniveauet på større områder i boligkvarterer, langs med vejene i byområder eller på områder som er underlagt nye lokalplanforhold
  • Vurdering af støjdæmpende foranstaltninger og dimensionering af støjskærme, -værn og -volde.

 

Herover: Visualisering af støj i forbindelse med byudvikling og letbane ved Odense Universitetshospital. Udarbejdet for Region Syd, Via Trafik 2013.
 
Konsekvenser af støj
Vejtrafikstøj kan medføre søvnforstyrrelser og stress. Nyere undersøgelser viser, at støj blandt andet kan påvirke helbredet i form af forøget risiko for hjerte-karsygdomme. Det skønnes, at der årligt er 200-500 mennesker, alene i Danmark, der dør for tidligt på grund af støjgener.
 
Støjens helbredsmæssige konsekvenser medfører store samfundsmæssige udgifter til blandt andet behandling.
Omkostninger forbundet med vejtrafikstøj i Danmark er opgjort til mellem 6 og 9 mia. kr. årligt.

Kontaktperson

Trafikplanlægger
Tlf.: 48 20 90 05