FAGOMRÅDE:

Trafikanalyser

null

"Livet forstås baglæns, men må leves forlæns"

- Søren Kierkegaard

Trafikanalyser udgør fundamentet i forståelse af trafikken. Vi kan belyse kapacitet, hastighed, transportmiddelvalg, rejsemål, støj og emissioner. Det anvender vi til prognoser for trafik og til vurdering af konsekvenser for trafikmiljø og fremkommelighed.

 

Opgavetyper

  • Trafiksimuleringer og beregning af kapacitet og fremkommelighed i Vissim
  • Trafikmodeller i Visum
  • Specialanalyser, fx registrering af ventetid, rejsetid, kølængde, ekspeditionstid ved p-anlæg
  • Interviews- og spørgekortanalyser
  • Parkeringsanalyser
  • Droneoptagelser
  • Trafiktællinger og hastighedsmålinger
  • Nummerskrivnings- og videoanalyser

 

Via Trafik råder over et fast tællekorps med erfaring i trafikanalyser.

Vi udfører adfærdsanalyser af alle trafikanter. Dermed kan vi bedre planlægge vej- og stinet til gavn for trafiksikkerhed og fremkommelighed.

Hastighedsmålinger

Hvor hurtigt kører bilerne? Køres der for stærkt ved skolen?
Vi foretager målinger, der kan fungere som input i vurderinger af behov for trafiksanering.

Kapacitetsberegninger

Kom på forkant med udviklingen. Vi vurderer forventet fremtidig trafikafvikling samt behov for udviddelse, signalregulering eller ombygning. Vi ser på kølængder, forsinkelser, rejsetider m.m. Beregningerne foretages overordnet i DanKap eller mere detaljeret i PTV Vissim.

Nummerskrivningsanalyser

Hvor stor en andel af trafikken er gennemkørende?
Privat/kommunal vej – nedlæggelse og nedklassificering af kommuneveje.
Hvor mange og hvor lang opholdstid holder bilerne parkeret? Hvor mange ledige pladser er der omkring spidsbelastning? Kan skiltning (evt. dynamisk)  afhjælpe for at undgå udvidelse af parkeringsarealet?

Rejsetidsmålinger

Hvor lang tid tager det at køre fra A til B? Opstår der forsinkelse undervejs? Vi laver effektvurderinger som før-/efteranalyser for bla. busser, biler og cyklister med Bluetooth eller GPS.

Trafikmodeller

Hvordan påvirkes trafikken af vejlukninger eller nye veje? Trafikmodelberegninger foretages som en makroskopisk model i programmet PTV Visum.

Trafiksimuleringer

Hvordan forventes trafikken i fremtiden at blive afviklet? Vi laver konsekvensanalyser i forhold til byudvikling med fokus på alle trafikantarter: biler, busser, lastbiler, cyklister, fodgængere mv. Trafiksimuleringer foretages som en mikroskopisk model i programmet PTV Vissim.

Trafikstøjsberegninger

Hvad forventes støjniveauet at blive på boligernes facade i et nyt boligområde? Og overholdes de vejledende støjgrænser? Hvilken effekt har et støjreducerende slidlag (SRS-belægning), og en støjskærm, og hvor høj skal den være? Støjberegninger foretages i programmet SoundPlan og vises med konturkort og punktberegninger.

Trafiktællinger

Vi kortlægger den nuværende trafik og foretager krydstællinger, snittællinger samt dronetællinger med video (Miovision), og OD information osv.

Kontakt

minimum
0

personer, eller derover anslåes at dø for tidligt på grund af støjgener i Danmark. Trafikken udgør en betydelig støjkilde. Kontakt os og hør, hvad vi kan gøre for dig.

Relaterede cases