FAGOMRÅDE:

Trafikplanlægning

Vi skaber fremtidens mobilitet gennem god planlægning og i dialog med brugere og beslutningstagere, så disse opnår størst effekt i forhold til investeringen.

Opgavetyper

  • Analyser & udpegning af problemer, fx fremkommelighed, trafikmiljø, uheld, utryghed og parkering
  • Forslag til vision, målsætninger og indsatsområder, fx mobilitet og trafikmiljø
  • Konkrete projektforslag og anlægsoverslag, fx til sikre skoleveje og uheldsbekæmpelse
  • Forslag til øvrige indsatser udover de fysiske projekter, fx kampagner
  • Inddragelse af borgere og interessenter
Når du ønsker overblik og et solidt beslutningsgrundlag for investeringer i en større enhed, laver vi helhedsorienterede planer og strategier for trafikken. Det gør vi i dialog med vejbestyrelser, interessenter og borgere.

Mobilitetsplaner

Mobilitetsplaner (Mobility Management) baner vejen for mere bæredygtig trafik og skaber merværdi og bedre miljø både i kommuner, regioner og større virksomheder.

Cyklistplaner

Få flere til at vælge cyklen som transportmiddel og skab bedre livskvalitet og miljø med solide cyklistplaner. Vi hjælper med det hele.
Vi har fingeren på pulsen omkring den nyeste viden om trafiksikkerhed, vejudformninger, adfærdskampagner og politikker inden for skoletrafik.Vi kan derfor hjælpe med at skabe sikre skoleveje med forskellige virkemidler.

Hastighedsplaner

Stemmer den tilladte hastighed med vejudformning, landskab og trafikmængderne? Hvis ikke, hjælper vi med at lave konkrete planer for geografiske områder med hastighedsplaner for øget sikkerhed og tryghed.

Trafiksikkerhedsplaner

Stemmer vejudformningen med den tilladte hastighed og borgernes oplevelse af sikkerhed og tryghed? Og hvilke, og hvor mange typer trafikulykker er gældende i et givent område? Det har vi stor erfaring med at klarlægge, så du kan prioritere investeringer i øget trafiksikkerhed på et velfunderet grundlag.

Trafiksikkerhedsrevisioner

Hvordan opnår man den bedste trafiksikkerhed?

Få dit projekt revideret af en certificeret trafiksikkerhedsrevisor.

Vi tilbyder trafiksikkerhedsrevisioner på alle trin.

Vil du vide, hvordan vi undgår flere trafikuheld, eller om vejudformningen i et givent område er i overensstemmelse med lovgivningen og vejreglerne? Og er der eventuelt  andre forhold, som bidrager til uheld?

Vores erfarne trafiksikkerhedsinspektører skaber overblik og anviser løsninger.

Tilgængelighedsplaner

Alle skal have samme mulighed for at færdes i byen!

Vi laver planer for bedre tilgængelighed, større lighed, livsglæde og uafhængighed.

Prioritér investeringer i øget tilgængelighed for alle på et velfunderet grundlag.

Tilgængelighedsrevisioner

Hvordan opnår man tilgængelighed for alle?

Få dit projekt revideret af en certificeret tilgængelighedsrevisor.

Vi tilbyder tilgængelighedsrevisioner på alle trin.

Parkeringsstrategier

Er der behov for flere P-pladser, eller for omlægning af trafik og parkering i kommunen, virksomheden eller i lufthavnen?

Så hjælper vi med en parkeringsstrategi. Strategien giver overblik og baner vejen for, hvilke investeringer, der er mest optimale i forbindelse med

optimeret P-søgning og P-kapacitet.

Vi hjælper med at skabe øget mobilitet og bæredygtighed med bedre busfremkommelighed og attraktive terminaler. Vi kommer med løsninger på, hvordan man kan opnå et: højere serviceniveau, bedre busstoppesteder, optimeret parkering, øget tilgængelighed og sikkerhed og tryghed.

Fremkommelighed

God fremkommelighed fremmer mobiliteten og bidrager til en bedre samfundsøkonomi.

Kapaciteten i vej- og stinettet kan oftest udnyttes bedre.

Fremkommeligheds- og rejsetidsplaner afklarer optimeringsmulighederne. Disse ting hjælper vi med, så arealerne udnyttes optimalt og fremkommeligheden optimeres.

Arealbehovsanalyser

Til fx byudvikling, lokalplaner og udbygning:

Er der parkeringsarealer nok, og kan bussen og barnevognen komme omkring?

Kan vareleveringen desuden ske uden unødige konflikter med den øvrige trafik?

Det kan arealbehovsanalyser afdække, så det tydeliggøres, hvad der skal til for at opnå en god afvikling af trafikken.

Byrum- & Landskabsanalyser

Skab merværdi i helhedsorienterede trafikløsninger i by og på land på baggrund af en grundlægende forståelse af stedet.

Vi analyserer: terræn, vejlinjer, beplantning, materialer, belysning og arkitektur for at afklare stedets DNA og for at tilvejebringe et velfunderet beslutningsgrundlag, som sikrer fremtidige kvaliteter og sammenhænge i forbindelse med byrum og landskab.

Masterplaner og designmanualer er LEAN for større enheder eller virksomheder.

Vi effektviserer drift- og vedligehold med robuste, klare og enkle mål for indretning og aptering af uderummene.

Vi ved nemlig, at smukke byrum, bycentre og landskaber skaber merværdi for alle.

Trafikmiljø & VVM-analyser

Har du behov for handleplaner til miljø og trafik?

Når du planlægger byudvikling, udbygninger og omlægninger af veje med mere, er der ofte behov for afklaring af de miljømæssige konsekvenser samt håndtering af trafik- og togstøj.

Vi hjælper med at få det bedste miljø ud af optimale handleplaner på baggrund af screeninger, trafik-, togstøj samt emissionsdata og vurderinger.

Kontakt

0
%
af de danske skoleelever

mellem 6 - 9 år bruger cykelhjelmen på vej til skole. Trafiksikkerhed er mange ting og vigtigt for alle. Kontakt os og hør, hvad vi kan gøre for dig.

Cases

Please follow and like us:
fb-share-icon