FAGOMRÅDE:

Trafikplanlægning

null

"Et mål uden en plan er blot et ønske"

- Antoine de Saint-Exupéry

Velfungerende infrastruktur får samfundet til at hænge sammen. Derfor indgår trafikplanlægning som et bærende led i udvikling af: kommune, by, region og landsplanlægning.

Vi skaber fremtidens mobilitet gennem god planlægning og i dialog med brugere og beslutningstagere, så disse opnår størst effekt i forhold til investeringen.

 

Opgavetyper

  • Analyser & udpegning af problemer, fx fremkommelighed, trafikmiljø, uheld, utryghed og parkering
  • Forslag til vision, målsætninger og indsatsområder, fx mobilitet og trafikmiljø
  • Konkrete projektforslag og anlægsoverslag, fx til sikre skoleveje og uheldsbekæmpelse
  • Forslag til øvrige indsatser udover de fysiske projekter, fx kampagner
  • Inddragelse af borgere og interessenter
Når du ønsker overblik og et solidt beslutningsgrundlag for investeringer i en større enhed, laver vi helhedsorienterede planer og strategier for trafikken. Det gør vi i dialog med vejbestyrelser, interessenter og borgere.

Mobilitetsplaner

Mobilitetsplaner (Mobility Management) baner vejen for mere bæredygtig trafik, og skaber merværdi og bedre miljø både i kommuner, regioner og større virksomheder.

Cyklistplaner

Få flere til at vælge cyklen som transportmiddel og skab bedre livskvalitet og miljø med solide cyklistplaner.
Vi har fingeren på pulsen omkring den nyeste viden om trafiksikkerhed, vejudformninger, adfærdskampagner og politikker inden for skoletrafik.Vi kan derfor hjælpe med at skabe sikre skoleveje med forskellige virkemidler.

Hastighedsplaner

Stemmer den tilladte hastighed med vejudformning, landskab og trafikmængderne?

Skab konkrete planer for geografiske områder med hastighedsplaner for øget sikkerhed og tryghed.

Trafiksikkerhedsplaner

Stemmer vejudformningen med den tilladte hastighed, borgernes oplevelse af sikkerhed og tryghed?

Hvilke trafikulykker –  hvor, hvad, hvordan og hvor mange?

Prioritér investeringer i øget trafiksikkerhed på et velfunderet grundlag.

Trafiksikkerhedsrevisioner

Hvordan opnår man højeste trafiksikkerhed?

Få dit projekt revideret af en certificeret trafiksikkerhedsrevisor.

Vi tilbyder trafiksikkerhedsrevisioner på alle trin.

Hvordan undgår vi flere trafikuheld?

Er vejudformningen i overens-stemmelse med lovgivning og vejregler? Er der andre forhold, som bidrager til uheld?

Trafiksikkerhedsinspektøren skaber overblik og anviser løsninger.

Tilgængelighedsplaner

Skal alle have samme mulighed for at færdes i byen?

Planer for bedre tilgængelighed er planer for større lighed, livsglæde og uafhængighed.

Prioritér investeringer i øget tilgængelighed for alle på et velfunderet grundlag.

Tilgængelighedsrevisioner

Hvordan opnår man tilgængelighed for alle?

Få dit projekt revideret af en certificeret tilgængelighedsrevisor.

Vi tilbyder tilgængelighedsrevisioner på alle trin.

Parkeringsstrategier

Brug for flere p-pladser?

Brug for omlægning af trafik og parkering i kommunen, virksomheden, lufthavnen?

Parkeringsstrategien giver overblikket, baner vejen for prioriterede investeringer i optimeret p-søgning og p-kapacitet gennem forskellige tiltag.

Skab øget mobilitet og bæredygtighed med bedre busfremkommelighed og attraktive terminaler.

Højere serviceniveau, bedre busstoppesteder, optimeret parkering, øget tilgængelighed, sikkerhed og tryghed er nogle af virkemidlerne.

Fremkommelighed

God fremkommelighed fremmer mobiliteten og bidrager til bedre samfundsøkonomi.

Kapaciteten i vej- og stinettet kan oftest udnyttes bedre.

Fremkommeligheds- og rejsetidsplaner afklarer optimeringsmulighederne.

Arealbehovsanalyser

Til fx byudvikling, lokalplaner og udbygning:

Er der parkeringsarealer nok? Kan bussen og barnevognen komme omkring?

Kan vareleveringen ske uden unødige konflikter med øvrig trafik?

Arealbehovsanalyser kan afdække, hvad der skal til for at opnå en god afvikling af trafikken.

Byrum- & Landskabsanalyser

Skab merværdi i helhedsorienterede trafikløsninger i by og på land på baggrund af en grundlægende forståelse af stedet.

Terræn, vejlinjer, beplantning, materialer, belysning og arkitektur analyseres for at afklare stedets DNA med henblik på at tilvejebringe et velfunderet beslutningsgrundlag, som sikrer fremtidige kvaliteter og sammenhænge.

Masterplaner og designmanualer er LEAN for større enheder eller virksomheder.

Effektiviser drift – og vedligehold med robuste, klare og enkle mål for indretning og aptering af uderummene.

Smukke byrum, bycentre og landskaber skaber merværdi for alle.

Trafikmiljø & VVM-analyser

Behov for handleplaner til miljø og trafik?

Når du planlægger byudvikling, udbygninger, omlægninger af veje mv. er der ofte behov for afklaring af de miljømæssige konsekvenser samt håndtering af trafik- og togstøj.

Få det bedste miljø ud af optimale handleplaner på baggrund af screeninger, trafik-, togstøj samt emissionsdata og vurderinger.

Kontakt

0
%
af de danske skoleelever

mellem 6 - 9 år bruger cykelhjelmen på vej til skole. Trafiksikkerhed er mange ting og vigtigt for alle. Kontakt os og hør, hvad vi kan gøre for dig.

Relaterede cases