FAGOMRÅDE:

Vejprojektering

null

"Tænk over det, tænk under det"

- Peter Plys

Fremtidens veje og stier kan sikre en god samfundsudvikling. Vi projekterer blivende trafikanlæg og smukke uderum, som tilgodeser sikker og tryg trafik samt tilgængelighed for alle. Bygherre får skræddersyede løsninger. Gennem dialog med brugere og interessenter opnår vi solide og driftsvenlige anlæg.

 

Opgavetyper

  • Rådgivning i alle stadier fra idéskitse til færdigt projekt
  • Trafiksaneringer med fokus på forbedret trafiksikkerhed og hastighedsdæmpning
  • Ombygning med henblik på tilgængelighed for alle
  • Ombygning og udvidelse af veje og kryds til fordel for forbedret fremkommelighed
  • Udformning af trygge og trafiksikre cykelstier langs veje og i eget tracé
  • Klima- og skybrudsveje
”Tak for tilsendte og for en meget fin og givtig proces.”
Beate Warberg, formand E/F Søllerød Park

Vej- & stianlæg

Nyanlæg, ombygning eller trafiksanering – Vi rådgiver i alle former for projekter, samt i alle stadier, fra idé til færdigt projekt. Vi støtter op om trafiksikkerhed i respektfuld dialog med brugere og interessenter.

Kryds & rundkørsler

De mest komplekse trafikale situationer opstår oftest i krydsområderne, hvor fodgængere, cyklister, bilister og den kollektive trafik stiller forskelligartede og ofte modsatrettede krav. Vi er eksperter i at balancere alle de trafikale hensyn, herunder bl.a. trafiksikkerhed, fremkommelighed og tilgængelighed.
Sikkerhedstider, detekteringsformer, grøntidsfordelinger, trafiksikkerhed, samordninger og et utal af andre tekniske krav. Vi har styr på det hele, når signalanlæg skal ombygges eller nyanlægges. Fra de indledende kapacitetsovervejelser og hele vejen frem til det færdiganlagte anlæg, herunder også FAT og SAT tests.

Trafikterminaler & P-pladser

Det visuelle miljø og et højt service- og informationsniveau er vigtigt for brugerene. Indretningen af arealer for busser, taxa, cykler, parkeringspladser og kollektive passagerer skal koordineres nøje og tilpasses de lokale forhold, så trafikken kan afvikles hurtigt, sikkert og problemfrit.
Vi skaber helhedløsninger i krydsfeltet mellem trafik-, landskabs- og byplanlægning.

Klimasikring & LAR

Klimaet ændrer sig, og vi er klar til at hjælpe dig med at fremtidssikre dine anlæg. Hertil har vi flere ingeniører og landskabsarkitekter med særlige kompetencer og uddannelser i klimatilpasning.

Landskab & byrum

Vi griber udfordringerne, så ingeniørernes trafikale løsninger går hånd i hånd med landskabsarkitekternes behandling af landskab og byrum.

Totalrådgivning

Vi kan levere totalrådgivning fra start til slut samt funktionelle og robuste projekte med god trafikafvikling under og efter anlæg.

Projekteringsledelse

Er opgaven kompleks, og er der mange parter involveret hos den projekterende, bygherre eller de eksterne interessenter? Vi har stor erfaring med at varetage og facilitere processer for anlægsprojekter eller kortere forløb som workshops mm.
Præcise overslag, budgetter og successive kalkulationer baseret på teknisk ekspertise og viden om entreprenørernes prissætning, leveringsmuligheder og konkurrenceforhold. Både på planlægningsniveau og for projekter til udførelse.

Dispositions- & projektforslag

Ideskitser og tegningsforslag på forskellige detaljeringsniveauer iht. FRI’s ydelsesbeskrivelser eller tilpasset særlige krav og ønsker.

Hovedprojekt & udbudsmateriale

Vi gør ideskitsen bygbar og sørger for et komplet tegningsmateriale samt tilhørende tekniske beskrivelser (SB, SAB, TAG, TBL mm.) iht. FRI’s ydelsesbeskrivelser eller tilpasset særlige krav og ønsker.

Byggeledelse & tilsyn

Byggemøder, ledningsejerkoordinering, projektfremdrift, tilsyn med arbejdets udførelse, mangelgennemgang, afleveringsforretning, 1 og 5 års eftersyn og anlægsøkonomi. Opgaverne er mangeartede og vi kan løse dem alle med højt kvalificerede og erfarne byggeledere.

Licitation & kontrahering

Håndtering åbning og gennemregning af entreprenørtilbud, udarbejdelse af evalueringsrapporter samt efterfølgende kontraktforhandlinger inden anlægsarbejderne påbegyndes.

Arbejdsmiljø & sikkerhed

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS), risikovurdering og afværgeforanstaltninger af vores arbejdsmiljøkoordinatorer, som alle har den lovpligtige uddannelse og certificering.

Drifts- & vedligeholdelsesplaner

Vi har fokus på, at løsninger skal være både driftsvenlige og nemme at vedligeholde. Og vi hjælper selvfølgelig med at beskrive dette til brug for driftsorganisationen.

Kontakt os

0
færre biler

vil der køre på Amagerbrogade hver dag,
når den er færdigbygget.
Det svarer til en reduktion på cirka 30 %

Relaterede cases